1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
 5. Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2020.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
 10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 11. Val av ny styrelse:
  • Ordförande - för en tid av ett år.
  • Halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.
  • Resten av ledamöterna för en tid av ett år.
  • Bland övriga ledamöter välja en kassör och en sekreterare.
  • Välja representanter att representera föreningen på distrikts- och förbundsmöten.
 12. Bestämma vilka som tecknar föreningens firma.
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning.
 15. Fastställande av medlemsavgift.
 16. Styrelsens förslag på nya stadgar.
 17. Behandling av styrelsens övriga förslag.
 18. Behandling av inkomna motioner.
 19. Övriga frågor.
 20. Mötets avslutande.